Начало Новини ИНИЦИАТИВА ЗА МЛАДЕЖТА: КОМИСИЯТА ПРЕДСТАВЯ СТРАТЕГИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО, ПРИОБЩАВАЩО И ОРИЕНТИРАНО КЪМ БЪДЕЩЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
ИНИЦИАТИВА ЗА МЛАДЕЖТА: КОМИСИЯТА ПРЕДСТАВЯ СТРАТЕГИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО, ПРИОБЩАВАЩО И ОРИЕНТИРАНО КЪМ БЪДЕЩЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Петък, 02 Юни 2017 09:05

Европейската комисия прие днес нови инициативи относно училищното и висшето образование, чиято цел е да се помогне на държавите членки да предоставят качествено и приобщаващо образование за всички млади хора, така че те да придобият знанията и уменията, които са необходими за пълноценно участие в живота на обществото, да могат да реагират на новите възможности и предизвикателства, породени например от глобализацията и технологичните промени, и да бъдат в състояние да адаптират образованието си към нуждите на трудовия пазар.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, каза: "Човешкият капитал е единственото устойчиво конкурентно предимство на Европа. Качественото и достъпно за всички образование е изключително важно за бъдещето на Европа и стои в основата на отворените и проспериращи общества. То играе решаваща роля в подготовката на младите хора да се справят с трудностите в живота. В днешния пакет вниманието е насочено към младежта на Европа и модернизирането на образованието. Той обхваща образованието и грижите в ранна детска възраст, училищното образование, висшето и професионалното образование, както и професионалното обучение, като полага основите за постоянно учене през целия живот."

Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич заяви: "Доброто образование е основа за личностното развитие и активното гражданско участие. То е отправна точка за успешна професионална реализация и най-добрата защита от безработица и бедност. Но за да могат отделните хора и общества да реализират тези ползи на практика, са ни необходими качествени образователни системи в целия ЕС. Представените днес инициативи и оказваната в момента от ЕС подкрепа ще помогнат на държавите членки и организациите, предоставящи образование, да предприемат стъпките, които са необходими за подобряване на възможностите за всички млади хора в Европа. Това на свой ред ще допринесе за изграждане на справедливи и устойчиви общества."

Решенията в областта на образованието се вземат на национално и регионално равнище, но ЕС подкрепя държавите членки, като в същото време изцяло съблюдава принципа на субсидиарност.

По отношение на училищното образование, данните от държавите членки показват, че са нужни действия в три области, в които подкрепата на ЕС може да помогне да се отговори на важни предизвикателства:

•    повишаване на качеството на училищата и степента на приобщаване в тях;

•    подкрепа за отличните учители и училищни ръководители;

•    подобряване на управлението на системата за училищно образование.

Комисията предлага да допълва действията на държавите членки в тези три области, като подкрепя взаимното обучение, укрепва фактологичната база за нещата, които функционират добре в сферата на образованието, и подпомага националните реформи в държавите членки, които желаят това.

Обновената стратегия в областта на висшето образование се основава на програмата за модернизиране от 2011 г. В приетото ново съобщение на Комисията са изложени нейните планове в четири основни области:

•    да се гарантира, че дипломираните висшисти напускат висшите учебни заведения с набор от умения, които са нужни за тях и за съвременната икономика;

•    да се изградят приобщаващи системи за висше образование;

•    да се гарантира приносът на висшите учебни заведения към иновациите в останалата част от икономиката;

•    да се подкрепи оптималното използване на наличните човешки и финансови ресурси от висшите учебни заведения и правителствата.

И накрая — за да се гарантира, че висшето образование може да допринесе за повишаването на растежа и създаването на работни места, университетите трябва да съобразяват своите учебни програми с настоящите и утрешните потребности на икономиката и обществото, а бъдещите студенти трябва да разполагат с актуална и надеждна информация, която да им помогне да решат какви специалности да изберат. Затова Комисията представя и предложение за препоръка на Съвета относно проследяването на дипломирани висшисти в рамките на новата Европейска програма за умения. Ще се проследяват не само дипломираните висшисти, но и завършилите програми за професионално образование и обучение. Това ще насърчи и подкрепи усилията на съответните органи в държавите членки за подобряване на качеството и наличието на информация за това как се развиват кариерата или по-нататъшното образование на дипломираните висшисти и завършилите програми за професионално образование и обучение.

Повече информация ТУК

 

Анкета

От какъв тип информация за Европейския съюз имате нужда?
 

Намерете ни във

Фотогалерия

2014

Медийни партньори