Начало Цели
Цели

Цели на проекта

    Общата цел на Информационния център Европа Директно – Кюстендил е да предоставя лесен достъп до информация на гражданите на област Кюстендил за Европейския съюз, насърчаване на активното гражданско участие на местно и регионално ниво чрез предоставяне на възможност на гражданите да изразяват и обменят своите мнения във всички области на дейност на Европейския съюз, и по-специално в тези от тях, които имат въздействие върху всекидневния им живот.

Специфични цели:

• Допринасяне за увеличаване на способността на Европейския съюз да комуникира с гражданите и благодарение на засилената синергия и координация с други мрежи на Европейския съюз за информация и помощ, обхващащи конкретни области на политиките.
• Допълване и подкрепяне работата на представителството на Европейската комисия в България и Информационното бюро на Европейския парламент в България на местно и регионално равнище.
• Прилагане, в тясно сътрудничество с Представителството на ЕК в България, на активен подход към комуникация, който обхваща от отговори на запитвания на гражданите до взаимодействие с местните заинтересовани страни; използване на средства, имащи мултиплициращ ефект, активно сътрудничество с медиите, стимулиране на дебата чрез организиране на кръгли маси, форуми, конференции и др. мероприятия.
• Информиране на европейските граждани на местно и регионално равнище чрез услугата „обслужване на едно гише“
• Предоставяне на информация за Европейския съюз, препращане към „Вашата Европа“ и специализирани източници на информация и насочване към други информационни услуги и мрежи.
• Предоставяне на информация, съвети, помощ и отговори на въпроси за Европейския съюз, законодателството, политиките, програмите и възможностите за финансиране.
• Насърчаване активното гражданско участие посредством различни комуникационни средства (уебсайт, социални медии, публикации и др.) и чрез взаимодействие с местните и регионалните заинтересовани страни, мултипликатори и медии, стимулиране дебатите чрез организирането на конференции и други мероприятия и канализиране на обратната връзка от гражданите към Европейския съюз.
• Продължаване изграждането на устойчива европейска информационна мрежа в област Кюстендил чрез откритите 15 инфо-точки в съставните общини на областта, като така се създадат условия за повишаване на информираността на обществеността в областта относно политиките на ЕС чрез разпространяване на информация, публикации и документация, организиране на събития и информиране на медиите.
• Улесняване достъпа на гражданите от област Кюстендил до информация за всички области на дейност на ЕС, и по-специално за тези, които засягат ежедневието им чрез насърчаване общественото ползване на Информационен център Европа Директно – Кюстендил, на Центъра за контакти EUROPE DIRECT и неговите служби чрез Интернет, електронна поща и единния безплатен телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11
• Предоставяне на възможност за свободно гледане на заседания на Европейския парламент и актуални европейски новини чрез TV канала „Европа по сателит”
• Затвърждаване на Информационен център Европа Директно - Кюстендил като средство за изграждане на европейско публично пространство, което да продължи да функционира като „място за срещи“ на гражданите, неправителствените организации, младежи и уязвими групи, политиците и медиите, като по този начин ще се създадат условия за насърчаване включването на местни и регионални участници в програмите и инициативите на Общността.
• Подпомагане на социално слаби и уязвими групи – роми, хора с увреждания, жени и деца в риск, имигранти и др. чрез  предоставяне на информация за институции, работещи в социалната сфера на местно, регионално, национално и европейско равнище, както и оказване на съдействие при кандидатстване и реализиране на проекти със социална насоченост.

 

Анкета

От какъв тип информация за Европейския съюз имате нужда?
 

Намерете ни във

Фотогалерия

Медийни партньори