KROTKIE WYKLADY GENETYKA PDF

Genetyka ogólna. Skrypt do ćwiczeń dla studentów biologii /UMK/ Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Krótkie wykłady Genetyka, H.L. Krótkie wyklady Genetyka. by Fletcher Hugh Hickey Ivor Winter Paul. Paperback · £ (2 used & new offers) · 遗传学(第三版 导读本). 1 Aug by Ivor. D. Hames, N Hooper: Krótkie wykłady: Biochemia. Warszawa: Halina Krzanowska, Adam Łomnicki, Jan Rafiński: Wprowadzenie do genetyki populacji.

Author: Fenrimi Kagazilkree
Country: Suriname
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 2 February 2015
Pages: 180
PDF File Size: 20.38 Mb
ePub File Size: 13.14 Mb
ISBN: 689-2-53973-566-4
Downloads: 89254
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dataur

To flip the current card, click it or press the Spacebar key. To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box. You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center. Embed Code – If wtklady would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page. Na czym polega alkaptonuria?

  AD&D ENCYCLOPEDIA ARCANE PDF

Czym jest test komplementacji? Na czym polega model theta replikacji? Czym jest mutacja dynamiczna? Mutacje powrotne Rewersja i supresja Czym jest rewersja? Czym jest mutacja zmiany sensu?

Allozymy – Wikipedia, wolna encyklopedia

Czym jest mutacja neutralna? Co powoduje mutacja w sekwencji regulatorowej? Co powoduje mutacja mutatorowa? Jeden kodon koduje tylko jeden aminokwas. Czym jest dylemat Haldane’a? Czym jest zasada tolerancji Cricka?

Powstanie ekspresja tylko z jednego allelu. Brak ekspresji z obu alleli. Za co odpowiada podjednostka sigma polimerazy RNA?

Pass complete!

Szok termiczny, sporulacja, infekcja przez bakteriofag. Jak zachodzi terminacja transkrypcji u bakterii? Czym jest redagowanie RNA? Zachodzi w czasie tworzenia transkryptu.

Znaczenie redagowania RNA Np. Czym jest gene sharing? W mitochondriach podczas dojrzewania pre-RNA kodowanych przez kryptogeny. Po co bakterii operony? Jakiego typu operonem jest operon laktozowy? Na czym polega represja kataboliczna?

Genetics and genetic engineering M – University of Warsaw

Jak regulowany jest CAP? Jaka jest rola tryptofany w operonie tryptofanowym?

Na czym polega atenuacja? Jaki jest sens atenuacji w operonie tryptofanowym, skoro i tak jest kontrola negatywna? Niski poziom trp – TRAP nieaktywne. Jaka jest rola rekombinacji?

  ARTHUR KOESTLER O ZERO E O INFINITO PDF

Rekombinacja homologiczna Uprawniona, tj. Kiedy wystepuje kobieta o genotypie XY? Na czym polega mechanizm kompensacyjny? Kiedy wymazywany jest imprinting? Jaka jest rola imprintingu? Czym jest okres latencji u bakteriofaga? Na czym polega antyterminacja u faga lambda?